Vanhusten kohtaamia epäkohtia

Puhuttaessa vanhuksista, on valitettavasti tullut esiin monenlaisia epäkohtia – on alettu puhua siitä, kuinka monet vanhukset joutuvat olemaan hoitolaitoksissa likaisissa vaipoissaan, kun hoitajilla ei kerta kaikkiaan ole aikaa eikä resursseja heitä kunnolla hoitaa. Ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomea enää voidaan kirkkain silmin kutsua hyvinvointiyhteiskunnaksi. Ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen on myös asia, johon poliittisten tahojen tulisi kiinnittää erityishuomiota.

Millaisia epäkohtia vanhukset kohtaavat?

– Vanhusten hoitolaitoksissa ei useinkaan ole riittävästi resursseja huolehtia vanhuksista riittävän hyvin. Hoitajia vaivaa aika- ja resurssipula eikä ala ole houkutteleva myöskään opiskelijoiden keskuudessa. Moni vanhustenhoitoalalla työskentelevä hoitaja kokee asian vuoksi stressiä ja jopa huonoa omaatuntoa, mikä saattaa ajaa osan burn outin partaalle.

– Moni on huolissaan siitä, että maassamme asuu liian paljon vanhuksia yllättävän huonoissa elinolosuhteissa – ja aivan yksin. Moni yksinasuvista vanhuksista kaipaisi omaisten mielestä ympärivuorokautista hoitoa, mutta koska kunnalla ei aina ole sellaista hoitoa tarjolla kaikille tarvitseville, pyritään vanhuksia ”hoitamaan” kotona mahdollisimman pitkään kotihoidon turvin. Kerran tai pari päivässä vanhuksen luona käyvä kotihoito ei kuitenkaan välttämättä riitä sellaiselle vanhukselle, joka kärsii esimerkiksi muistisairauksista tai joka kokee olevansa erittäin yksinäinen ja masentunut.

– Huolta aiheuttaa myös vanhusten taloudellinen toimeentulo – se, että monen vanhuksen eläke ei tahdo riittää edes aivan välttämättömimpiin hankintoihin – ei vaikka vanhus olisi aikoinaan tehnyt pitkänkin työuran. Jos pienituloinen vanhus joutuu esimerkiksi pitkäaikaiseen sairaalahoitoon tai joutuu ostamaan tavallista enemmän lääkkeitä, voi hänen taloutensa kaatua jo näihin terveyden kannalta välttämättömiin hankintoihin.

– Moni vanhus on erittäin yksinäinen – osan luona ei käy ainuttakaan sukulaista tai ystävää.

– Vanhusten masennusta ja mielenterveysongelmia ei aina osata hoitaa riittävän tehokkaasti.

– Saattohoito on maassamme vielä melko kehittymätöntä.

– Vanhukset eivät useinkaan jaksa tai osaa ajaa omia asioitaan eikä kaikilla välttämättä ole sellaisia tuttavia tai sukulaisia, jotka ajaisivat vanhuksen asioita hänen puolestaan. Tällainen vanhus jää helposti vaille tarvitsemiaan palveluja.

– Vanhusten epätasa-arvo tuntuu lisääntyvän – varakkaat vanhukset voivat hankkia haluamaansa hoitoa yksityisistä hoitolaitoksista tai palkkaamalla hoitajan kotiin, mutta pienituloisten vanhusten osana on valitettavan usein asua yksin vielä siinäkin vaiheessa, kun vanhuksen oma kunto aiheuttaa yksin asuttaessa jopa vaaratilanteita.

– Vanhuutta ei arvosteta yhteiskunnassamme ja vanhukset koetaan usein taakkana.

– Omaishoito on vaikeasti järjestettävissä ja omaishoitoa tulisikin tukea nykyistä huomattavasti enemmän, jotta yhä useammalla olisi realistiset mahdollisuudet niin halutessaan valita tämä vaihtoehto.

– Vanhustenhoidon taso tulisi taata kaikissa hoitoa tarjoavissa yksiköissä ja työntekijöiden työskentelyolosuhteita tulisi pyrkiä parantamaan. Työntekijöitä tulisi olla yksiköissä riittävästi, jotta hoitajien olisi mahdollista kohdata vanhukset inhimillisellä tasolla. Hoitajien tulisi myös saada mahdollisuuksia pitää yllä sekä työkykyään että osaamistaan – tyky-päivät ja täydennyskoulutus ovatkin erittäin tärkeitä asioita juuri hoitoalalla. Hoidon tasoa tulisi myös valvoa nykyistä tiukemmin, jotta vältyttäisiin tilanteilta, joissa vanhustenhoitoa jopa laiminlyödään.

Vanhukset ovat tehneet suuria uhrauksia yhteiskuntamme ja maamme eteen ja nyt kun he vuorostaan tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa, pitäisi tämän hoidon ja huolenpidon olla ensiluokkaista – ei likaisia vaippoja ja hätäisesti tarjoiltuja aterioita laitosmaisissa yksiköissä, joissa hoitajilla on ainainen kiire! Vanhustenhoidon inhimillisyyden turvaaminen vaatii poliitikoilta sisua, rohkeutta ja päättäväisyyttä sekä kykyä tarttua havaittuihin epäkohtiin. Tämä on valtavan suuri haaste, mutta uskomme ja toivomme, että maamme parhaat poliitikot ovat valmiita ottamaan tämän haasteen vastaan!